Obor předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01

Čtyřletý maturitní obor denního studia pro chlapce a dívky, zakončený maturitní zkouškou. Kvalifikace pro práci v mateřských školách, školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času. Mimo základní vyučovací standard v profilových předmětech získávají žáci i dovednosti v předmětech práce s počítačem, dramatické výchově, hře na hudební nástroj, škola nabízí i nepovinné předměty, jako je sborový zpěv, písemná a elektronická komunikace apod.

Vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Anglický jazyk je vyučován ve dvojnásobné hodinové dotaci oproti jiným SŠ. Možnost vykonání státní jazykové zkoušky z AJ. Výuka metodiky anglického jazyka v MŠ.

Součástí studia jsou plavecké, lyžařské a sportovně turistické kurzy.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk I. AJ (s metodikou výuky v MŠ)
 • Cizí jazyk II. (NJ, ŠJ, FJ, RJ)
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Dějepis
 • Základy přírodních věd
 • Informační a komunikační technologie
 • Ekonomika
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Hudební výchova s metodikou
 • Výtvarná výchova s metodikou
 • Tělesná výchova s metodikou
 • Hra na hudební nástroj
 • Osobnostní a dramatická výchova
 • Literární a jazykové praktikum
 • Učební praxe

Povinně volitelné předměty

 • Specializace (výchovy)

Nepovinné předměty

 • Sborový zpěv
 • Písemná a elektronická komunikace

Přijímací řízení

Termín podání přihlášek do 1. března 2019.

Termín: 1. kolo přijímacího řízení (CERMAT):

Termín konání 12. dubna 2019 (1. termín) a 15. dubna 2019 (2. termín).

Náhradní termíny 13. května 2019 (pro 1. termín) a 14. května 2019 (pro 2. termín)

Termín: 1. kolo přijímacího řízení (školní část):

Termín konání 16. – 17. dubna 2019

Přihláška >> ke stažení <<.
Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné

Školné ve školním roce 2019/2020 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.