Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Preventivní screeningové testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede 1. září 2021 a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 vždy od 7:55 h.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (PCR test v posledních 7 dnech a POC antigenní test v posledních 72 hodinách).

Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány MŠMT antigenní testy zn. GENRUI, nákup těchto testů je realizován z prostředků Fondu solidarity EU.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení). Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Organizační pokyny k testování:

  1. Po příchodu do školy musí žáci provést pečlivou dezinfekci rukou a přezutí.
  2. Žáci se budou testovat v učebnách, kde bude probíhat první vyučovací hodina.
  3. Testování zajistí učitel, který bude v dané třídě učit první vyučovací hodinu. Učitel si vyzvedne
    v 7:40 h v sekretariátu školy testovací sady a do učebny se dostaví v 7:55 h.

Žáci, kteří budou přicházet do třídy, si vyzvednou test a podle instrukcí vyučujícího se otestují. Učitel zapíše otestované studenty do evidence v systému Bakaláři. Použité testy se odhodí do odpadkového koše v učebně. V případě, že bude mít žák pozitivní výsledek antigenního testu bude izolován od ostatních osob. Učitel bude ihned o této skutečnosti informovat zástupkyni ředitele školy Dr. Vladimíru Soukupovou, která se na základě této informace spojí s rodiči žáka a domluví se na způsobu odchodu žáka ze školy.

V případě, že se žák nedostaví na vypsané termíny testování je nutné předložit platný negativní test z certifikovaného odběrového místa v kanceláři školy před nástupem do vyučování.

Informace ke stravování ve školní jídelně ZŠ SNP HK:

  • stravování pro žáky naší školy je umožněno v době od 13:50 do 14:15 h
  • v případě zájmu o stravu je nutné si obědy přihlásit (všechny obědy jsou odhlášené!!!)