Obor předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01

Čtyřletý maturitní obor denního studia pro chlapce a dívky, zakončený maturitní zkouškou. Kvalifikace pro práci v mateřských školách, školních družinách, domovech mládeže, DDM, centrech volného času. Mimo základní vyučovací standard v profilových předmětech získávají žáci i dovednosti v předmětech zaměřených na práci s počítačem, dramatické výchově, hře na hudební nástroj, škola nabízí i nepovinné a zájmové předměty, jako je sborový zpěv, biologie dítěte aj.

Vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Anglický jazyk je vyučován ve dvojnásobné hodinové dotaci oproti jiným SŠ, zařazen je také předmět metodika výuky anglického jazyka v MŠ. Možnost vykonání státní jazykové zkoušky z AJ a mezinárodní zkoušky Cambridge FCE.

Součástí studia jsou sportovní kurzy.

Přijímací řízení – 1. kolo

Dny otevřených dveří: 11. listopadu 2023 a 13. ledna 2024 (9:00-12:00 hod.)

Termín podání přihlášek: 1. – 21. února 2024

CERMAT:

 • termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. dubna 2024
 • náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Školní část:

Školní část přijímací zkoušky proběhne 2. – 11. dubna 2024 (náhradní termín 24. dubna 2024).

Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

Elektronické podání přihlášky >> DiPSy <<.

Přihláška + požadované přílohy >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.
Pozn.: Pro tento obor je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu dle NV č. 211/2010 Sb. – u uchazeče nesmí být diagnostikovány prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity a závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Informační web pro rodiče a žáky.

Testová zadání k procvičování.

Školné

Školné ve školním roce 2024/2025 je stanoveno na částku Kč 44 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk I. AJ
 • Konverzace I. cizí jazyk
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Dějepis
 • Základy přírodních věd
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Hudební výchova s metodikou
 • Výtvarná výchova s metodikou
 • Tělesná výchova s metodikou
 • Hra na hudební nástroj
 • Osobnostní a dramatická výchova
 • Literární a jazykové praktikum
 • Metodika výuky AJ v MŠ
 • Učební praxe

Volitelné předměty

 • Specializace (výchovy)

Nepovinné a zájmové předměty

 • Cizí jazyk II. NJ/ŠJ/FJ/RJ
 • Anglický jazyk – příprava k FCE
 • Sborový zpěv
 • Biologie dítěte