Obor předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01

Čtyřletý maturitní obor denního studia pro chlapce a dívky, zakončený maturitní zkouškou. Kvalifikace pro práci v mateřských školách, školních družinách, domovech mládeže, DDM, centrech volného času. Mimo základní vyučovací standard v profilových předmětech získávají žáci i dovednosti v předmětech práce s počítačem, dramatické výchově, hře na hudební nástroj, škola nabízí i nepovinné předměty, jako je sborový zpěv, písemná a elektronická komunikace apod.

Vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Anglický jazyk je vyučován ve dvojnásobné hodinové dotaci oproti jiným SŠ. Možnost vykonání státní jazykové zkoušky z AJ. Výuka metodiky anglického jazyka v MŠ.

Součástí studia jsou plavecké, lyžařské a sportovně turistické kurzy.

Přijímací řízení – 1. kolo

Termín podání přihlášek: do 1. března 2021

CERMAT:

 • 1. termín jednotných přijímacích zkoušek: 3. května 2021
 • náhradní termín: 2. června 2021
 • 2. termín jednotných přijímacích zkoušek: 4. května 2021
 • náhradní termín: 3. června 2021

  Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu zákonného zástupce.

Školní část:

 • termín školní části přijímací zkoušky: bude upřesněn podle epidemiologické situace do 31. 3. 2021

  Uchazeči obdrží pozvánku elektronicky i poštou. Konkrétní termín a čas bude upřesněn v pozvánce.

Přihláška >> ke stažení <<.

Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Testová zadání k procvičování.

Školné

Školné ve školním roce 2021/2022 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk I. AJ
 • Cizí jazyk II. NJ/ŠJ/FJ/RJ
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Dějepis
 • Základy přírodních věd
 • Informační a komunikační technologie
 • Ekonomika
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Hudební výchova s metodikou
 • Výtvarná výchova s metodikou
 • Tělesná výchova s metodikou
 • Hra na hudební nástroj
 • Osobnostní a dramatická výchova
 • Literární a jazykové praktikum
 • Učební praxe

Volitelné předměty

 • Specializace (výchovy)

Nepovinné předměty

 • Konverzace v AJ
 • Metodika výuky AJ v MŠ
 • Sborový zpěv
 • Písemná a elektronická komunikace