Obor předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma | 75-31-M/01

Dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou práci v mateřských školách a pro mimoškolní výchovu (školní družiny, DDM, domovy mládeže, dětské domovy aj.). Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání. Ke zkrácenému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Přijímací řízení

Termín: 1. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek do 1. března 2020.

Termín 1. kola přijímacího řízení: 20. června 2020.

Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu uchazeče.

Přihláška >> ke stažení <<.
Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.